POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym www.mango.diet (dalej jako “Serwis Internetowy”). Administratorem Serwisu internetowego jest CHEF Arkadiusz Klimkiewicz, ul. 11 Listopada 65/69, 91-371 Łódź, NIP: 9471930565

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu internetowego www.mango.diet.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe – Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: CHEF Arkadiusz Klimkiewicz, mający siedzibę pod adresem: ul. 11 Listopada 65/69, 91-371 Łódź, NIP: 9471930565.

W celu skontaktowania się w sprawie Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z poniższych danych kontaktowych Administratora danych osobowych:

 1. Poczta elektroniczna: kontakt@mango.diet

 2. Poczta tradycyjna: ul. 11 Listopada 65/69, 91-371 Łódź.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Patrycja Bandurowicz. W sprawie ochrony Twoich danych osobowych, możesz się z nią skontaktować za pomocą:

 1. Poczta elektroniczna: kontakt@mango.diet

 2. Poczta tradycyjna: ul. 11 Listopada 65/69, 91-371 Łódź.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych, CHEF Arkadiusz Klimkiewicz, przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i na podstawie odpowiednich podstaw prawnych:

 1. Podjęcie działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie, tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, takie jak adres e-mail, ustanowione hasło i informacje dotyczące płci. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 2. Świadczenie Usług wymagających założenia Konta, takich jak prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia. Dane przetwarzane w tym celu obejmują informacje podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 3. Świadczenie Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towarów, takich jak przeglądanie strony internetowej Sklepu, wyszukiwanie Towarów. Dane przetwarzane w tym celu obejmują informacje dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, takie jak przeglądane treści, Towary, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalne ID, adres IP. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 4. Wykonanie Umowy sprzedaży Towarów, takie jak doręczenie zamówionych Towarów. Dane przetwarzane w tym celu obejmują informacje podane przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności. Jeśli dokonujesz zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo przetwarzane są informacje związane z Kontem. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 5. Statystyki korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, ułatwienie korzystania ze Sklepu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego. Dane przetwarzane w tym celu obejmują informacje dotyczące Twojej aktywności w Sklepie, historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, ID urządzenia, danych dotyczących przeglądarki i systemu operacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 6. Ustalanie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi. Dane przetwarzane w tym celu obejmują informacje podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub wynikające z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej. Podstawami prawnymi przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.

 7. Rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na pytania. Dane przetwarzane w tym celu obejmują informacje podane w formularzu kontaktowym, reklamacjach, skargach, wnioskach oraz dane dotyczące zamówienia i/lub innych świadczonych Usług będących przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku. Podstawami prawnymi przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO.

 8. Marketing naszych Towarów i Usług, w tym remarketing. Dane przetwarzane w tym celu obejmują informacje podane przy utworzeniu Konta i jego aktualizacji, dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym, historii zamówień, wyszukiwania, kliknięć, dat logowania i rejestracji, historii komunikacji z Tobą. Podstawami prawnymi przetwarzania są art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO.

 9. Organizacja konkursów i programów lojalnościowych, tj. powiadomienia o zgromadzonych punktach, informowanie o wygranej oraz reklamowanie naszej oferty. Dane przetwarzane w tym celu obejmują informacje podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie lojalnościowym. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 10. Badanie rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów. Dane przetwarzane w tym celu obejmują informacje o zamówieniu, dane podane w Koncie lub przy zakupie Towarów oraz adres e-mail. Dane te nie są wykorzystywane do celów reklamowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kategorie danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane dotyczące zamówień

 • Dane kontaktowe

 • Dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym

 • Dane dotyczące zamówień w Serwisie internetowym

 • Dane dotyczące reklamacji, skarg i wniosków

 • Dane dotyczące usług marketingowych

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, świadczenia usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Ciebie. Dane osobowe będą usuwane w następujących przypadkach:

 1. Kiedy osoba, której dane dotyczą, zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę.

 2. Kiedy osoba, której dane dotyczą, nie podejmuje żadnych działań przez okres dłuższy niż 10 lat (brak aktywności, liczony od 1 stycznia następującego po dacie ostatniego kontaktu).

 3. Po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane, takie jak adres e-mail i imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy. Te dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce dane zdarzenie lub złożono zamówienie.

Dane dotyczące użytkowników niezalogowanych będą przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi życia plików cookie zapisanych na urządzeniu lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisu internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 1. Organom państwowym, takim jak prokuratura, policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli wystąpią z takim żądaniem.

 2. Dostawcom usług, których korzystamy w celu prowadzenia Serwisu internetowego, na przykład w celu realizacji zamówień lub procedowania płatności. W zależności od umów i okoliczności, te podmioty działają na nasze zlecenie lub samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych.

Przekazywanie danych poza obszar EOG

Niektórzy dostawcy Administratora mają siedzibę w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale niektórzy (np. Microsoft, Google) mają siedzibę poza terytorium EOG. W przypadku przekazywania danych użytkownika poza terytorium EOG, w tym do USA, Administrator dba o to, aby dostawcy zapewniali wysoki poziom ochrony danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO przysługują Ci następujące prawa:

 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych.

 • Żądanie sprostowania swoich danych osobowych.

 • Żądanie usunięcia swoich danych osobowych.

 • Żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 • Żądanie przeniesienia swoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od otrzymania żądania. W niektórych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dwa dodatkowe miesiące ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jeśli takie przedłużenie będzie konieczne, Administrator powiadomi Cię o tym w terminie miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskać informacje od Administratora danych osobowych, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeśli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, masz prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych.

 2. Uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle tych danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską.

 3. Uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych, prosimy o zgłoszenie żądania na adres: kontakt@mango.diet

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach gdy:

 1. Kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas, który umożliwi zweryfikowanie ich poprawności.

 2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Ty żądasz ograniczenia przetwarzania zamiast usunięcia danych.

 3. Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. Wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez Administratora danych osobowych przeważają nad Twoimi podstawami sprzeciwu.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy o zgłoszenie żądania na adres: kontakt@mango.diet

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 1. Przetwarzaniem niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych lub strony trzeciej.

 2. Przetwarzaniem w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o zgłoszenie żądania na adres: kontakt@mango.diet

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od Administratora danych osobowych swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Dodatkowo, masz prawo zażądać, aby Administrator danych osobowych przesłał Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie możliwe.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, prosimy o zgłoszenie żądania na adres: kontakt@mango.diet

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, prosimy o zgłoszenie żądania na adres: kontakt@mango.diet

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle przebywasz, pracujesz lub gdzie doszło do rzekomego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest CHEF Arkadiusz Klimkiewicz z siedzibą w Łodzi (91-371), ul.11 Listopada 65/69 (dalej nazywana „Operatorem”).

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, zwane również plikami tekstowymi, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, służące do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i dostosować wyświetlaną stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Zwykle zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu oraz unikalny numer identyfikacyjny.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” wykorzystujemy w celu:

 1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 3. Utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Jakich plików „cookies” używamy?

W ramach stron internetowych stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach stron internetowych używamy następujących rodzajów plików cookies:

 1. Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych.

 2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych.

 3. Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

 4. Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 5. Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 6. Analityczne” pliki cookies analizy internetowej, umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników z zawartością stron internetowych w celu lepszego zorganizowania układu naszej strony. Gromadzą one informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, takie jak typ strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, liczba odwiedzin i czas wizyty użytkowników na stronie. Informacje te nie zawierają konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowywania statystyk korzystania ze strony w sposób agregowany. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics.

Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora:

 • Google Analytics, HotJar: pliki cookie analizujące strony internetowe, gromadzące informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, liczbie odwiedzin użytkowników i czasie ich wizyty na stronie. Informacje te nie zawierają konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowywania statystyk korzystania ze strony w sposób zagregowany. Więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics znajdują się na stronach tools.google.com oraz https://hotjar.com.

 • Refericon: na stronie internetowej używamy aplikacji obsługującej polecenia produktów Mango Diet. Dzięki plikom cookies mamy możliwość szybkiego potwierdzenia Twojej tożsamości, co ułatwia korzystanie z naszych usług. „Pliki cookies” są wykorzystywane przez Refericon wyłącznie w celu personalizacji konkretnego użytkownika. Więcej informacji na stronie https://www.refericon.pl.

 • RTB House, Criteo: pliki cookie wykorzystujące informacje zebrane o użytkowniku, umożliwiające personalizację wyświetlanych reklam pod jego preferencje. „Pliki cookies” są wykorzystywane przez dostawców wyłącznie w celu personalizacji konkretnego użytkownika. Więcej informacji na stronach https://www.criteo.com/ oraz https://www.rtbhouse.com/pl/.

INNE PLIKI COOKIES

Na stronach internetowych wykorzystujemy również inne pliki cookies:

 1. Pliki cookies „_cfduid” wykorzystywane przez Thulium – aplikację ułatwiającą kontakt użytkownika z biurem obsługi klienta oraz usprawniającą kontakt telefoniczny użytkowników. Pliki te umożliwiają reakcję na prośbę o kontakt telefoniczny wysłaną przez użytkownika. „Pliki cookies” są wykorzystywane przez Thulium wyłącznie w celu prawidłowego wyświetlania apletu zamówienia rozmowy i nie przechowują żadnych danych osobowych. Więcej informacji na stronie: https://thulium.pl/.

 2. Pliki cookies „_fr” wykorzystywane przez moduł śledzący Facebooka. Na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies, które zapisują ID przeglądarki i zaszyfrowaną wersję tożsamości użytkownika zalogowanego na Facebooku. Pliki te pozwalają na analizowanie ilości odwiedzin użytkowników przekierowanych ze strony opublikowanej na Facebooku oraz dostosowywanie komunikacji i oferty do potrzeb odwiedzających. Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane mogą być przetwarzane również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Jak długo będziemy przetwarzać pliki „cookies”?

Jeśli wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies, będziemy prosić o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie podczas Twojej kolejnej wizyty na naszych stronach, co 365 dni od daty wyrażenia zgody.

Usuwanie plików „cookies”

Oprogramowanie przeglądarek internetowych standardowo dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jednakże możesz zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” lub informować o każdorazowym przesłaniu plików „cookies” na Twoje urządzenie. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików „cookies” są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17441/windows-internet-explorer-change-reset-settings) FireFox (https://support.mozilla.org/pl/kb/firefox-opcje-preferencje-i-ustawienia) Opera (https://help.opera.com/pl/touch/settings/) Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/3118621?hl=pl)

Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?

Strony internetowe Operatora są wyposażone w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Operator stron internetowych oferuje Użytkownikom możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator umożliwia również Użytkownikom usunięcie informacji o sobie z baz danych oraz wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.