Dzień dobry!
Witamy Cię na stronie internetowej mango.diet. Poniżej znajdziesz regulamin, w którym opisujemy
jakie są zasady korzystania z naszego serwisu, zwłaszcza zasady zamawiania przygotowywanych przez
nas posiłków. Składając zamówienie, wyrażasz zgodę na warunki określone w tym regulaminie, dlatego
ważne jest abyś zapoznał się z jego treścią. Jeśli nie wyrażasz zgody na treść Regulaminu, prosimy abyś
nie korzystał z naszej strony internetowej.
Życzymy udanych zakupów!
§1. Definicje
W Regulaminie poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Administrator lub Chef Arkadiusz Klimkiewicz, działający jako jednoosobowa działalność gospodarcza z siedzibą pod adresem: ul.11 listopada 65/69 91-371 Łódź, NIP: 9471930565 REGON: 365636086. Dane kontaktowe Chef Arkadiusz Klimkiewicz:
1.1. adres do korespondencji: ul. 11 listopada 65/69 91-371 Łódź.
1.2. adres email: bok@mango.diet
2. Regulamin – niniejszy dokument;
3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: www.mango.diet wraz ze wszystkimi
podstronami;
4. Usługi – wszelkie usługi świadczone w ramach Serwisu przez Administratora
5. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu lub Usług
6. Klient – Użytkownik, który zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę za pośrednictwem Serwisu;
Do Użytkowników i Klientów zwracamy się w Regulaminie także bezpośrednio np. poprzez użycie
zwrotów „Ty”, „Twój”, „Ciebie” itp.;
7. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego tj. osobą
fizyczną, która zawiera Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub
zawodową;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy z Chef Arkadiusz Klimkiewicz, składane
za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego w Serwisie.
9. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu,
której przedmiotem jest odpłatna usługa przygotowania i dostawy posiłku/ów (cateringu
dietetycznego, dostępnego w Serwisie i wskazanego w formularzu Zamówienia przez Klienta).
10. Produkt – posiłki przygotowywane przez Chef Arkadiusz Klimkiewicz będące przedmiotem Umowy i Zamówienia,
dostarczane do Klienta. Produkty są zawarte w programach dietetycznych, których skład i
kaloryczność jest podana w Serwisie.
11. Ustawa Konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
13. Konto – konto Użytkownika w Serwisie, przypisane do jego adresu e-mail oraz zabezpieczone
hasłem;
14. Strefa Dostaw – obszar dostaw zamówień od Chef Arkadiusz Klimkiewicz (obszar na terenie Polski, na który możliwa
jest dostawa Produktów). Informacja o Strefie Dostaw jest zawarta w osobnej zakładce Serwisu;
15. Polityka Prywatności – odrębny dokument w Serwisie opisujący jak przetwarzamy dane osobowe
Użytkowników;
Wyrażenia w liczbie pojedynczej odnoszą się, jeśli wynika to z kontekstu, także do liczby mnogiej, i
odwrotnie.
§2. Postanowienia ogólne
1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy następujące Usługi:
1.1. usługa rejestracji Konta;
1.2. możliwość składania Zamówień;
1.3. Newsletter.
2. Zobowiązujemy się świadczyć Usługi w sposób stały, z zastrzeżeniem przerw związanych z
potrzebą przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub związanych z aktualizacją Serwisu.
3. Aby korzystać z Serwisu, powinieneś posiadać komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do
Internetu oraz przeglądarkę internetową w aktualnej wersji.
4. Korzystając z Serwisu, nie możesz:
4.1. zamieszczać lub wysyłać treści obraźliwych, nielegalnych lub wprowadzających w błąd lub
treści, które naruszają prawa przysługujące nam lub osobom trzecim;
4.2. publikować reklam ani wysyłać niechcianych bądź szkodliwych wiadomości;
4.3. podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić lub zakłócić działanie Serwisu;
4.4. podejmować jakichkolwiek prób obejścia środków zabezpieczających lub zabezpieczeń
sieciowych albo próbować uzyskać dostęp do danych osób trzecich
§3. Konto
1. Serwis umożliwia rejestrację Konta. Za pośrednictwem Konta, możesz m.in. sprawdzić historię
złożonych Zamówień. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
2. W celu rejestracji Konta w naszym Serwisie, powinieneś skorzystać z formularza rejestracyjnego
dostępnego w odpowiedniej zakładce Serwisu i podać wymagane dane tj. adres e-mail oraz hasło.
Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, otrzymasz wiadomość e-mail (na podany adres poczty
elektronicznej) z potwierdzeniem rejestracji Konta.
3. Umowa o świadczenie usługi Konta zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą rejestracji Konta.
Usługa rejestracji i prowadzenia Konta jest świadczona nieodpłatnie.
4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych dostępu do swojego Konta. W
przypadku dostępu osób trzecich lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa danych
dostępowych do Konta, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane w wyniku
podania przez Użytkownika swojego hasła osobom trzecim.
5. Masz prawo do usunięcia Konta (tj. do wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta ze
skutkiem natychmiastowym), w każdym czasie, poprzez kontakt z nami (np. emailowy).
6. Administrator ma prawo usunąć Twoje Konto (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta
ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszego
Regulaminu przez Ciebie, w razie stwierdzenia Twojego działania na naszą szkodę lub w razie
stwierdzenia nieaktywności Konta (tj. nie złożenia przez Ciebie żadnego Zamówienia lub brak
dostaw Produktów) przez okres co najmniej 12 następujących po sobie miesięcy.
7. Administrator powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o usunięciu Konta.
Administrator zastrzega sobie prawo odmówić rejestracji Konta osobie, której Konto zostało
uprzednio usunięte z przyczyn wskazanych w ust. 6 powyżej.
§4. Newsletter.
1. W ramach Newslettera, będziemy Ci dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej
informacje handlowe, dotyczące naszych ofert czy produktów lub usług (a także produktów lub
usług naszych zaufanych partnerów). W ramach Newslettera, możemy wysyłać Ci także kody
promocyjne do użycia w Serwisie. Z tytułu zapisu na Newsletter nie ponosisz żadnych opłat.
2. Aby zapisać się na Newsletter, powinieneś skorzystać z odpowiedniego okienka w Serwisie oraz
podać nam swój adres e-mail;
3. Na Newsletter możesz się też zapisać przy rejestracji Konta lub przy składaniu Zamówienia – nie
musisz jednak zapisywać się na Newsletter, żeby złożyć Zamówienie albo zarejestrować Konto.
4. Newsletter będziemy Ci dostarczać przez czas nieokreślony, od dnia w którym się na niego
zapisałeś.
5. Możesz w każdej chwili wypisać się z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni odnośnik w
otrzymanej wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie nam oświadczenia o rezygnacji Newslettera
na nasz kontaktowy adres poczty elektronicznej.
§5. Zamówienia.
1. W celu zawarcia Umowy, należy złożyć Zamówienie. Zamówienie składa się korzystając z
formularza Zamówienia dostępnego w Serwisie, poprzez wskazanie:
1.1. Zamawianych Produktów;
1.2. Ilości kalorii w programie dietetycznym wybranym przez Klienta;
1.3. Ilości posiłków wchodzących w skład Zamówienia. W ramach Zamówienia można zamówić
maksymalnie 7 posiłków na jeden dzień (dostawa wszystkich posiłków następuje jednorazowo,
tj. w ramach jednej dostawy dostarczane są wszystkie posiłki na dany dzień).
1.4. Okresu dostaw, czyli dni, w których nastąpi dostawa Produktów do Klienta po zawarciu
Umowy. Okres dostaw określa się poprzez wybór dni w kalendarzu dostępnym w formularzu
Zamówienia. Dostawa pierwszego Produktu może nastąpić najwcześniej 2 dni po złożeniu
Zamówienia. Najpóźniejszy możliwy termin dostawy to 45 dni do przodu od dnia złożenia
Zamówienia.
2. W formularzu Zamówienia, należy nadto wskazać:
2.1. Imię i nazwisko Klienta (albo nazwę – w przypadku zamówień nieskładanych przez osoby
fizyczne);
2.2. Adres e-mail i numer telefonu Klienta;
2.3. Adres Klienta (nazwa ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy);
2.4. Adres do dostawy (jeśli jest inny niż adres Klienta). Adres dostawy musi pozostawać w Strefie
Dostaw;
3. W formularzu Zamówienia, Klient może też podać numer NIP, jeśli chce otrzymać fakturę VAT do
swojego zakupu.
4. Cena za Zamówienie (rozumiana jako cena dostawy Produktów w wybranym przez Klienta okresie
dostaw) będzie widoczna w formularzu Zamówienia przed jego złożeniem.
5. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie kliknięcia w przycisk oznaczony napisem
„Zamawiam i płacę” (lub przycisk o podobnej treści). Kliknięcie w ten przycisk oznacza złożenie
Zamówienia i prowadzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Administratorem.
6. Potwierdzenie złożonego Zamówienia (potwierdzenie zawarcia Umowy) jest wysyłane na Twój
adres e-mail (wskazany w formularzu zamówienia).
7. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia poszczególnych dni z kalendarza dostępnego w
formularzu Zamówienia (tj. zablokowanie możliwości ustawienia określonych dni jako okresu
dostaw) z ważnych powodów, w szczególności dotyczy to okresów świątecznych, dni ustawowo
wolnych od pracy lub tzw. długich weekendów.
8. Ceny Produktów podane w Serwisie są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i uwzględniają
koszty dostawy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie. Zmiany cen nie będą
dotyczyć Zamówień oraz Umów zawartych przed opublikowaniem zmiany cen w Serwisie. Zmiana
cen nie stanowi zmiany Regulaminu.
9. Skład Produktów dostępny jest w Serwisie. Wybierając Produkty, Klient powinien pamiętać o
swoim stanie zdrowia i nie wybierać Produktów wywołujących u niego różne dolegliwości (np.
reakcje alergiczne) lub których spożycie przez Klienta jest odradzane przez jego lekarzy lub
dietetyków.
§6. Płatności
1. W Serwisie możliwe są następujące formy płatności:
1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Administratora;
1.2. Płatność przy wykorzystaniu zewnętrznych elektronicznych systemów płatności (karta
płatnicza lub przelewy błyskawiczne);
1.3. Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.
2. Wybór formy płatności Klient dokonuje w formularzu zamówienia.
3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem na rachunek bankowy
Administratora, Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny za Zamówienie w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia, najpóźniej jednak na 2 dni przed terminem dostawy
pierwszego Produktu. W przypadku niedokonania płatności w tym terminie, Zamówienie jest
anulowane, a Umowa ulega rozwiązaniu. Numer rachunku bankowego właściwy do wpłaty jest
podawany w potwierdzeniu zamówienia.
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów
płatności lub za pośrednictwem serwisu PayPal, po wybraniu tej formy płatności Klient zostanie
przekierowany na stronę danego operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy
Klientem a wybranym operatorem płatności. Zapłata dokonywana jest z chwilą zakończenia
operacji płatniczej pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności. W przypadku braku
wpłaty lub odrzucenia płatności przez operatora, Zamówienie jest anulowane, a Umowa ulega
rozwiązaniu.
5. Za datę uiszczenia ceny z Umowy uznaje się datę zaksięgowania przez nas kwoty odpowiadającej
pełnej wartości złożonego Zamówienia.
§7. Dostawy
1. Dostawy Produktów odbywają się w Strefie Zamówień. Informacja o aktualnej Strefie Zamówień
dostępna jest tutaj. Rozszerzenie Strefy Zamówień (dodanie nowych miast lub lokalizacji) nie
stanowi zmiany Regulaminu.
2. Dostawy Produktów rozpoczynają się w danym dniu od godziny 16:00 do godziny 9:00 rano.
Konkretna godzina dostawy Produktu w danym dniu do Klienta zostanie Klientowi podana za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (email lub SMS) lub telefonicznie.
3. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania dostawy w danym dniu, Klient
informowany jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. W razie nieodebrania przez Klienta dostarczonego Produktu (przez nieobecność osoby
upoważnionej do odbioru i brakiem możliwości skontaktowania się z tą osobą przez dostawcę),
Klient nie jest uprawniony do zwrotu zapłaconej ceny w całości ani w części.
5. O ile w kalendarzu (kalendarzu dostępnym w formularzu Zamówienia) nie wskazano inaczej,
dostawa Produktów jest też możliwa w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.
§8. Prawo odstąpienia od Umowy
1. Klientom będącym Konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na podstawie art.
38 ust. 1 pkt 4) i 5) Ustawy Konsumenckiej. Klientowi nie przysługuje więc m.in. prawo zwrotu
dostarczonego mu Produktu.
2. Postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu odnoszące się do Konsumentów stosowane są
także do osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG
lub prowadzącą tzw. działalność nieewidencjonowaną), zawierającej z Administratorem Umowę
związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla takiej osoby charakteru
zawodowego.
§9. Reklamacje
1. Administrator jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady
Produktu. Zasady odpowiedzialności Administratora względem Klienta za wykonanie Umowy są
określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksie Cywilnym.
Wobec Klientów będących (a) Konsumentami lub (b) osobami fizycznymi prowadzącymi
indywidualną działalność gospodarczą (wpisaną do CEIDG lub prowadzącą tzw. działalność
nieewidencjonowaną), zawierającej z Administratorem Umowę związaną bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla takiej osoby charakteru zawodowego, zasady
odpowiedzialności są także uregulowane w przepisach Ustawy Konsumenckiej.
2. Reklamacje dotyczące Produktów powinny być składane:
2.1. na piśmie na adres naszej siedziby: Chef Arkadiusz Klimkiewicz, ul. 11 listopada 65/69, 91-371 Łódź;
2.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@mango.diet
2.3. za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie;
3. W treści reklamacji, należy podać:
3.1. dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych, nazwę w
przypadku osób prawnych lub tzw. ułomnych osób prawnych);
3.2. adres e-mail lub adres do korespondencji;
3.3. uzasadnienie reklamacji – opis zaistniałej sytuacji lub opis naruszenia;
3.4. dowody (np. zdjęcia lub dokumenty) na poparcie twierdzeń reklamacji.
4. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji z tytułu wad Produktów w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje
Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
5. W przypadku Klientów: (a) niebędących osobami fizycznymi zawierających z nami Umowę za
pośrednictwem Serwisu lub (b) będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność
gospodarczą i zawierających z nami Umowę za pośrednictwem Serwisu związaną bezpośrednio z
ich działalnością gospodarczą i mającą dla nich charakter zawodowy, rękojmia z tytułu wad
Produktów jest na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego wyłączona.
6. Reklamacje na inne Usługi (poniższe postanowienia tego punktu Regulaminu dotyczą reklamacji
na nasze inne Usługi, tj. usługi niezwiązane ze składaniem Zamówień i dostawą Produktów).
6.1. Jeżeli uważasz, że nasze Usługi świadczone są niezgodnie z niniejszym Regulaminem albo są
niskiej jakości, możesz złożyć reklamację. Reklamacja może zostać złożona:
a) na piśmie na adres naszej siedziby: Chef Arkadiusz Klimkiewicz, ul. 11 listopada 65/69, 91-371 Łódź;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@mango.diet
c) za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie;
6.2. W treści reklamacji, należy podać:
a) dane osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych,
nazwę w przypadku osób prawnych lub tzw. ułomnych osób prawnych);
b) adres e-mail;
c) uzasadnienie reklamacji – opis zaistniałej sytuacji lub opis naruszenia;
d) w razie możliwości – przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji, np. zrzut
ekranu.
6.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na papierze
lub innym trwałym nośniku.
§10. Dane osobowe
1. Chef Arkadiusz Klimkiewicz jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów prawa
o ochronie danych osobowych.
2. Podane przez Użytkowników dane osobowe zbieramy i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
§11. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
1. Konsumenci mają prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów
wynikających z umów zawartych z Administratorem.
2. Przykładowe pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
2.1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.)
Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują
się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php) lub na stronach internetowych
odpowiednich wojewódzkich inspektoratów handlowych.
2.2. platforma do rozwiązywania sporów on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)
§12. Postanowienia końcowe
1. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w odpowiedniej zakładce Serwisu.
2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, w
szczególności w celu dostosowania jego treści do zmiany obowiązujących przepisów prawa lub
zmiany zakresu świadczonych przez nas Usług. O wszelkich zmianach Regulaminu, niezwłocznie
poinformujemy Użytkowników poprzez publikację tekstu jednolitego Regulaminu na stronie
internetowej Serwisu. W odniesieniu do zarejestrowanych Użytkowników oraz innych
Użytkowników, których adres e-mail jest nam znany, powiadomienie o zmianie postanowień
Regulaminu nastąpi także przez wysłanie wiadomości e-mail z informacją o zmianach.
3. Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian.